Kvantna Analiza

RSD 6000 (1 tretman)

Kvantna medicina

Kvantna medicina je oblast medicine koja se bavi istraživanjem i primenom principa kvantne fizike u dijagnostici i terapiji bolesti. To uključuje korišćenje kvantnih tehnika, kao što su kvantna dijagnostika i kvantna terapija, za poboljšanje preciznosti dijagnostike i efikasnosti terapije. Kvantna medicina takođe se bavi istraživanjem kvantnih procesa celog organizma u tkivima i organima, kao i uticaja svesti na fiziološke procese.

Kvantna medicina je oblast koja se brzo razvija i revolucioniše način na koji razmišljamo o zdravlju i lečenju. Ovaj najsavremeniji pristup medicini zasnovan je na principima kvantne fizike i fokusiran je na razumevanje i korišćenje kvantnih svojstava materije i energije u telu.

quantum physics hzman head

Koncept lečenja i kvantne medicine

Jedan od ključnih koncepata kvantne medicine je ideja da se sve u univerzumu, uključujući ljudsko telo, sastoji od energije. Ova energija je u stalnom toku i na nju mogu uticati misli, emocije i uverenja pojedinca. Razumevanjem i manipulisanjem ovom energijom, kvantna medicina ima za cilj da poboljša sposobnost tela da se izleči i održi optimalno zdravlje.

Biorezonantna terapija i oblasti kvantne medicine

Još jedna oblast u kojoj kvantna medicina ima veliki uticaj je u oblasti kvantne terapije. Tehnike kvantne terapije kao što su kvantno zapletanje i kvantna teleportacija pokazale su se veoma efikasnim u lečenju širokog spektra stanja, uključujući hronični bol, glavobolje i anksioznost. Ove tehnike funkcionišu tako što manipulišu energetskim poljima tela da bi se uspostavila ravnoteža i promovisalo zarastanje.

Kvantna medicina takođe prednjači u oblasti kvantnih istraživanja. Proučavajući kvantna svojstva materije i energije u telu, naučnici stiču dublje razumevanje osnovnih uzroka bolesti i razvijaju nove strategije lečenja koje su efikasnije i manje invazivne.

human dnk

Kvantna medicina kao komplementarna medicina

Kvantna medicina je oblast koja se brzo razvija i revolucioniše način na koji razmišljamo o zdravlju i lečenju. Ovaj najsavremeniji pristup medicini zasnovan je na principima kvantne fizike i fokusiran je na razumevanje i korišćenje kvantnih svojstava materije i energije u telu.

Jedan od ključnih koncepata u kvantnoj medicini je ideja da se sve u univerzumu, uključujući ljudsko telo, sastoji od energije. Ova energija je u stalnom toku i na nju mogu uticati misli, emocije i uverenja pojedinca. Razumevanjem i manipulisanjem ovom energijom, kvantna medicina ima za cilj da poboljša sposobnost tela da se izleči i održi optimalno zdravlje.

Komplementarni lek

Kvantna medicina se smatra komplementarnim lekom jer se može koristiti u kombinaciji sa tradicionalnim medicinskim tretmanima, a ne kao zamena. Ovaj pristup postaje sve popularniji jer omogućava pacijentima da zauzmu holistički pristup svom zdravlju i dobrobiti.

names of chronical disease

Kvantna dijagnostika

Jedna od najperspektivnijih oblasti kvantne medicine kao komplementarne medicine je u oblasti kvantne dijagnostike. Pokazalo se da su kvantne dijagnostičke tehnike kao što su kvantna tomografija i kvantno preplitanje veoma tačne u otkrivanju i identifikaciji širokog spektra bolesti, uključujući rak, bolesti srca i dijabetes. Ovo može biti posebno korisno za pacijente kojima je postavljena pogrešna dijagnoza ili imaju stanja koja je teško dijagnostikovati tradicionalnim metodama.

Kvantna terapija

Još jedna oblast u kojoj kvantna medicina ima veliki uticaj kao komplimentarna medicina je u oblasti kvantne terapije. Tehnike kvantne terapije kao što su kvantno zapletanje i kvantna teleportacija pokazale su se veoma efikasnim u lečenju širokog spektra stanja, uključujući hronični bol, glavobolje i anksioznost. Ovo može biti posebno korisno za pacijente koji nisu dobro reagovali na tradicionalne tretmane ili koji traže alternativne terapije.

Kvantna medicina se takođe može koristiti kao dodatni tretman za poboljšanje efikasnosti tradicionalnih tretmana. Na primer, tehnike kvantne terapije mogu se koristiti za poboljšanje efikasnosti hemoterapije ili terapije zračenjem, a kvantna dijagnostika se može koristiti za bolje usmeravanje ovih tretmana na specifične delove tela gde su potrebni.

light shapes on black bacground

Šta je kvantna medicina

U zaključku, kvantna medicina je revolucionarna oblast koja menja način na koji razmišljamo o zdravlju i lečenju. Kao besplatan lek, može se koristiti u kombinaciji sa tradicionalnim medicinskim tretmanima kako bi se obezbedio holistički pristup zdravlju i blagostanju. Svojim fokusom na razumevanje i manipulisanje energetskim poljima tela, kvantna medicina pruža nove i efikasnije načine za dijagnostikovanje i lečenje širokog spektra stanja. Kako istraživanja u ovoj oblasti nastavljaju da napreduju, možemo očekivati da ćemo videti još uzbudljiviji razvoj u budućnosti kvantne medicine kao komplementarne medicine.

light shapes in shape of human brain

Prednosti holističke i kvantne medicine

Kvantna medicina nudi nekoliko potencijalnih prednosti u odnosu na tradicionalne medicinske prakse, uključujući:

1. Povećana tačnost u dijagnozi: Kvantne dijagnostičke tehnike kao što su kvantna tomografija i kvantno zapletanje su se pokazale veoma tačnim u otkrivanju i identifikaciji širokog spektra bolesti, uključujući rak, bolesti srca i dijabetes. Ovo je značajan napredak u odnosu na tradicionalne dijagnostičke metode, koje često mogu biti invazivne i imaju visoku stopu lažnih pozitivnih rezultata.

2. Poboljšana efikasnost lečenja: Tehnike kvantne terapije kao što su kvantno zapletanje i kvantna teleportacija pokazale su se veoma efikasnim u lečenju širokog spektra stanja, uključujući hronični bol, glavobolje i anksioznost. Ove tehnike funkcionišu tako što manipulišu energetskim poljima tela da bi se uspostavila ravnoteža i promovisalo zarastanje.

light shapes black hole

Neinvazivni pristup

3. Neinvazivni pristup: Mnoge tehnike kvantne medicine su neinvazivne, što znači da ne zahtevaju operaciju ili upotrebu lekova. Ovo može u velikoj meri smanjiti rizik od komplikacija i neželjenih efekata i učiniti ih pristupačnijim za ljude koji ne mogu ili ne žele da se podvrgnu tradicionalnim tretmanima.

4. Novi uvidi u osnovne uzroke bolesti: Proučavanjem kvantnih svojstava materije i energije u telu, naučnici stiču dublje razumevanje osnovnih uzroka bolesti i razvijaju nove strategije lečenja koje su efikasnije i manje invazivne.

Fleksibilnost

5. Veća fleksibilnost kvantne medicine u opcijama lečenja: Kvantna medicina pruža širok spektar dijagnostičkih i terapijskih tehnika koje se mogu prilagoditi individualnim potrebama svakog pacijenta, što može poboljšati šanse za uspeh i smanjiti rizik od neželjenih efekata.

6. Potencijalno bolja integracija sa ličnim uverenjima: pristup kvantne medicine razumevanju i manipulaciji energetskim poljima tela, potencijalno može bolje da se uskladi sa ličnim verovanjima, praksama i kulturom, pružajući holistički pristup lečenju.

Važno je napomenuti da iako je kvantna medicina pokazala obećavajuće rezultate u nekim oblastima, to je relativno nova oblast i potrebno je više istraživanja da bi se u potpunosti razumele potencijalne prednosti i ograničenja za kvantnu medicinu.

light shapes

Razvojne faze kvantne medicine

Razvoj kvantne medicine može se podeliti na nekoliko faza, od kojih svaka predstavlja značajan napredak u našem razumevanju i sposobnosti da koristimo kvantne principe u oblasti medicine.

1.            Prva faza kvantne medicine je teorijska faza, tokom koje naučnici i istraživači počinju da istražuju potencijalne primene kvantne fizike u oblasti medicine. Ovu fazu karakteriše fokus na razvoju teorijskih modela i matematičkih jednačina koje opisuju kvantna svojstva materije i energije u telu.

2.            Druga faza kvantne medicine je eksperimentalna faza, u kojoj naučnici počinju da testiraju ove teorijske modele u laboratorijskim uslovima. Ovu fazu karakteriše razvoj novih tehnologija i tehnika, kao što su kvantna tomografija i kvantno preplitanje, koje omogućavaju naučnicima da mere i manipulišu kvantnim svojstvima materije i energije u telu.

light shapes on black background

Klinička faza

3.            Treća faza kvantne medicine je klinička faza, tokom koje kvantna medicina počinje da se primenjuje u stvarnim medicinskim uslovima. Ovu fazu karakteriše razvoj novih dijagnostičkih i terapijskih tehnika, kao što su kvantna dijagnostika i kvantna terapija, koje se koriste za lečenje širokog spektra stanja.

4.            Četvrta faza kvantne medicineje faza integracije, u kojoj se kvantna medicina integriše sa tradicionalnom medicinskom praksom. Ovu fazu karakteriše razvoj novih dijagnostičkih i terapijskih tehnika koje se zasnivaju na kombinaciji kvantnih i tradicionalnih pristupa, kao što su hibridne kvantno-klasične terapije.

light shapes on black ground

Razvoj

5.            Poslednja faza kvantne medicine je napredna faza, u kojoj su najnovija dostignuća u kvantnoj tehnologiji i istraživanju integrisana u praksu medicine. Fokus je ovde na razvoju novih, naprednijih dijagnostičkih i terapijskih tehnika, kao što su kvantna teleportacija, kvantno računarstvo i kvantni senzori, koji se mogu koristiti za poboljšanje tačnosti i efikasnosti medicinskih tretmana.

Važno je napomenuti da je ovo opšti pregled faza razvoja kvantne medicine i da različite istraživačke grupe i institucije mogu imati različita shvatanja šta je kvantna medicina i koje su njene prednosti. Takođe, treba imati na umu da je ovo polje još uvek u razvoju i stalno se dolazi do novih saznanja i otkrića u oblastima spiritualne i kvantne medicine.

doctor

Kvantna medicina kao preventivna medicina

Preventivna medicina je pristup zdravstvenoj zaštiti koji se fokusira na prevenciju bolesti i povreda pre nego što se pojave. Ova oblast medicine zasniva se na ideji da je mnogo lakše i efikasnije sprečiti razvoj bolesti nego lečiti je nakon što je već zavladala.

Mogućnost kvantne medicine i kvantnih aparata da prepoznaju promene u telu na energetskom nivou svrstavaju je u sam vrh preventivne medicine.

Strategija preventivne medicine

Jedna od ključnih strategija preventivne medicine je identifikovanje i rešavanje osnovnih faktora rizika koji mogu dovesti do razvoja određenih bolesti. Na primer, ishrana bogata zasićenim mastima, šećerima i holesterolom može povećati rizik od srčanih oboljenja, tako da bi pristup preventivne medicine uključivao promene u ishrani kako bi se taj rizik smanjio.

Još jedan važan aspekt preventivne medicine je promovisanje zdravog ponašanja i izbora načina života. Ovo može uključivati stvari kao što su redovno vežbanje, dovoljno sna i izbegavanje pušenja i prekomerne konzumacije alkohola. Ova zdrava ponašanja mogu pomoći da se smanji rizik od razvoja širokog spektra bolesti, uključujući bolesti srca, dijabetes i rak.

light shapes

Rano otkrivanje bolesti

Preventivna medicina takođe uključuje skrining za bolesti i stanja pre nego što postanu simptomatske, kako bi se rano otkrile i lečile. Ovo može uključivati stvari kao što su mamografi za rak dojke, skrining raka debelog creva i provere holesterola i krvnog pritiska. Rano otkrivanje je ključni faktor u prevenciji i kontroli mnogih bolesti i stanja i tu nam kvantna medicina i tek kako može pomoći.

Vakcinacije su takođe glavni aspekt preventivne medicine. Vakcinacije štite pojedince od širokog spektra bolesti, od obične prehlade do ozbiljnijih stanja kao što su boginje, dečija paraliza i rak. Imunizacija takođe može zaštititi čitave zajednice smanjenjem širenja bolesti.

Higijena kao preventiva

Preventivna medicina uključuje i intervencije za poboljšanje zdravlja čitavih zajednica. Ovo uključuje stvari poput poboljšanja pristupa bezbednoj vodi za piće, sanitarnih uslova i edukacije o zdravom ponašanju. Ove intervencije mogu imati veliki uticaj na smanjenje incidence bolesti i poboljšanje ukupnih zdravstvenih ishoda.

Preventivna medicina je važan i efikasan pristup zdravstvenoj zaštiti koji se fokusira na prevenciju bolesti i povreda pre nego što se pojave. Identifikovanjem i adresiranjem osnovnih faktora rizika, promovisanjem zdravog ponašanja i pružanjem ranog otkrivanja i intervencije, preventivna medicina može pomoći da se poboljša zdravlje i blagostanje pojedinaca i zajednica. To je važan aspekt zdravstvenog sistema koji može pomoći u očuvanju zdravlja ljudi i sprečiti razvoj ozbiljnih bolesti

light in a shape of human body

Kako Vam mi možemo pomoći:

Skeniranje celog organizma

Kod nas u našem wellness centru možete uraditi analizu funkcionalnih sistema  i raspoložive Bio-Energije, stanje energetskog i restorativnog potencijala Vašeg celog organizma na molekularnom, ćelijskom i organskom nivou. Skeniranje se radi pomoću kvantne metode i uključuje:

 • Kardio-vaskularni sistem
 • Respiratorni sistem
 • Nervni sistem
 • Endokrin sistem i sve ostale unutrašnje organe

Testiranja:

 • test intolerancije na hranu
 • test na alergene

Kvantna medicina?

Možda je to samo mit a možda je i istina?

Smatra se da je razvoj kvantnog sistema sa slušalicama proizašao iz nerešenog zadatka razvoja sistema koji može da čita ili tumači misli, kao i da utiče na njih.

Očigledno, istraživači i programeri su tada prepoznali da takav sistem (hardver i softver) može veoma precizno da reši i druge zadatke.

Ni aplikacija ni funkcija uređaja nisu priznati od strane etablirane nauke i klasične medicine. U praksi se, međutim, pokazalo da većina korisnika sa njim veoma uspešno radi dijagnostički, a u nekim slučajevima i terapijski.

Ja u svom wellness centru „Bez Granice“ koristim ovaj apparat kako bih na najbrzi I njefikasniji način uradio analizu energetskog potencijala organizma. Bazirano na rezultatima te analize u stanju sam dati preporuke o ishrani i načinu jačanja vlastitog regenerativnog potencijala organizma na prirodan način.

Rano otkrivanje promena u vašem energetskom telu i blagovremenom promenom loših životnih navika smanjujemo mogućnos razvoja hroničnih bolesti modernog doba.

Više informacija i edukativnih video klipova možete naći na našem YouTube @zdravljebezgranice kanalu ili posetite našu blog stranicu: bez granice .

HRV (puls dijagnostika) Analiza

RSD 3600 (1 tretman)
RSD 3600 Plan ishrane Veda Puls
RSD 2400 Astenija test Veda Puls
RSD 2400 Stres test, preporuke biljnih kompozicija

Pulsna dijagnostika

 

Pulsna dijagnostika je metoda kojom se koriste informacije o pulsiranju krvotoka kako bi se utvrdili određeni aspekti zdravlja. To uključuje procenu funkcionisanja srčanog mišića, krvnih sudova, jetre, bubrega i drugih organa. Pulsna dijagnostika se bazira na principima tradicionalne kineske medicine, koja veruje da se različita stanja organa i tkiva odražavaju u kvalitetu i ritmu pulsa.

Pulsna dijagnostika se obavlja kroz ocenu kvaliteta, ritma i brzine pulsa na različitim mestima na rukama i nogama. Ova metoda se koristi za otkrivanje prekida u krvotoku, poremećaja u funkcionisanju organa, stresa, bolesti i drugih stanja. Pulsna dijagnostika se koristi zajedno sa drugim dijagnostičkim metodama, kao što su ultrazvuk, MRI, laboratorijske analize i druge.

 

Proverite stanje Vašeg vegetativnog nervnog sistema i saznajte više o povezanosti UMA i TELA, i povezanost SRCA i UNUTRAŠNJIH ORGANA

pomoću Veda Puls metode.

 

Skeniranjem dobijamo uvid u:

 

 • stanje naše životne energije i 12 meridijana (Tradicionalna Kineska Medicina)
 • konstituciju doše VATA, PITA, KAPHA i poddoša ( Ajurveda, tradicionalna Preventivna Indijska Medicina)
 • energetsko stanje čakri
 • stanje našeg imunološkog sistema
 • stanje emotivnog stresa
 • stopu biološkog starenja
 • nivo intoksifikacije organizma
 • stopu metabolizma masti
 • toleranciju na glukozu
 • stanje sistema za detoksifikaciju

Ritam srca i kvantna medicina

 

Zapadna medicina prati aktivnost srca u vremenu putem elektrokardiografa, koji pravi crtež, elektrokardiogram (EKG). Aparat registruje tzv. jonske struje koje teku kroz srce. Mali deo tih struja dolazi do kože, gde izaziva razlike potencijala, koje beleže elektrode postavljene na kožu.
Patološka stanja nastala u srcu registruju se u vidu promene elektrokardiografskog crteža.
Kvantna medicina ide korak napred; elektromagnetne talase koristi kao izvor informacija, ne samo već nastalih patoloških promena, već i kao informaciju koja ukazuje ne funkcionlanu promenu, koja je nastala, i još dalje, koja će tek nastati.
Imamo mogućnost praćenja na tri nivoa. Prvi nivo: promena ektromagnetnog statusa koja ukazuje na mogućnost promene funkcije, pre nastanka bilo kakve promene na fizičkom nivou.
Fizički (biohemijski, histopatološki) nivo je polje delovanja zapadne medicine.
Drugi nivo: informacija o već nastaloj promeni funkcije i treća informacija koja govori o promeni tkiva i organa na histopatološkom nivou.
Registrovati promenu funkcionalnog stanja organizma na prvom nivou – nivo moguće promene, je primarni zadatak kvantne medicine.
Postoje mnogi sistemi kvantne-biorezonatne medicine (dijagnostike i terapije) koji se baziraju na rezonantnom odgovoru elektromagnetnog svojstva procesa živog organizma i aparata.
Sistem VedaPuls zasnovan je na obradi informacija dobijenih praćenjem srčanog pulsa putem elektomagnetnih talasa elektromagnetnog polja koje stvaraju iste jonske struje koje služe za stvaranje elektrokardiografskog zapisa.
Za razliku od klasičnog EKG, informacije dobijene putem Veda Pulse sistema se višeslojno obrađuju.

Kako HRV ili ti Varijabilnost Srcanog Ritma utiče na naše zdravlje?

( vazna napomena: varijabilnost srcanog ritma nije isto što i kardiovaskularna bolest: srcana aritmija)

 

Distribucija energije u našem telu vrši se kroz:

 • Fizičku aktivnost (trening i dnevne funkcije)
 • Stres (posao, porodica, veza… itd.)
 • Oporavak (san i ishrana)

 

Šta pokreće energiju?

Energiju pokrece nas autonomni nervni system koje se sastoji od simpatickog I parasimpatickog nervnog Sistema.

Simpatički koji predstavlja kataboličke procese demonstrira  se kroz

 • Povećanje broja otkucaja srca
 • Podiže krvni pritisak
 • Preusmerava protok krvi u mišiće
 • Unosi šećer I masti u krvotok
 • Inhibira varenje
 • Smanjuje apetit
 • Proširuje zenice

 

Parasimpatički koji predstavlja anaboličke procese I demonstrira se kroz

 • Usporavanje rada srca
 • Smanjuje krvni pritisak
 • Širi krvne sudove
 • Promoviše skladištenje energije
 • Stimuliše varenje
 • Povećava apetit
 • Pospešuje sintezu proteina

Više informacija i edukativnih video klipova možete naći na našem YouTube kanalu.

Biofeedback- skeniranje i tretman uz pomoć Bio-Punjača

RSD 2200 (1 tretman)

Poznato je da zdrave celije imaju naelektrisanje oko 70-90 mV a nezdrave, naprimer maligne ćelije naelektrisanje od 20-30 mV.

Biofeedback skeniranjem dobijamo informaciju o stanju energetskog potencijala ćelija našeg organizma i istovremeno u povratnom procesu, baziranom na merenju, obasipamo telo prirodnim frekvencijama koje telu nedostaju i na taj način revatilizujemo naše ćelije.

Više informacija i edukativnih video klipova možete naći na našem YouTube kanalu ili posetite našu blog stranicu ovde.